การรู้สารสนเทศ | Information Literacy

การรู้สารสนเทศ | Information Literacy

เกี่ยวกับรายวิชา

การรู้สารสนเทศ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการรู้สารสนเทศ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการสารสนเทศ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศ
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และการอ้างอิงสารสนเทศอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการใช้สารสนเทศในชีวิตประจำวัน ในการเรียน การสอน การวิจัย การทำงาน รวมถึงผู้ที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ อย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

  1. แบบฝึกหัดที่ 1: 5 คะแนน
  2. แบบฝึกหัดที่ 2: 10 คะแนน
  3. แบบฝึกหัดที่ 3: 5 คะแนน
  4. แบบฝึกหัดที่ 4: 10 คะแนน
  5. แบบฝึกหัดที่ 5: 10 คะแนน
  6. แบบทดสอบหลังเรียน: 60 คะแนน

รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70% ขึ้นไป

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

รศ. รัตนา ณ ลำพูน
Assoc.Prof. Ratana Na Lamphun

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ratana.n@cmu.ac.th

 

Course Staff Image #2

ดร. พรนภา แสงดี
Dr.Pornnapa Sangdee

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pornnapas85@hotmail.com

 

Course Staff Image #2

ดร. พิเชษฎ์ จุลรอด
Dr.Phichete Julrode

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
phichete@hotmail.com

 

Course Staff Image #2

ดร. วรรษพร อารยะพันธ์
Dr.Watsaporn Arayaphan

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
watsaporn@gmail.com