การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy

2/5

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word การจัดทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างไฟล์นำเสนองาน (Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft Office คือ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint เพื่อนำความรู้พื้นฐานนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

การประเมินผลแบบปรนัย (Objective Assessments) ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา คะแนนจากแบบฝึกหัด และการทำแบบทดสอบความรู้หลังการเรียนการสอน โดยการประเมินผลจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

 

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นายพัชร์ กัลยาณมิตร
Mr.Patt Kalayanamitr

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
patt.k@cmu.ac.th

 

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส
Ms. Jariya Limjeerajarat

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jariya.lim@cmu.ac.th

 

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #2

นางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์
Ms. Nathwarat Nunthising

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
nathwarat.n@cmu.ac.th