การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ Creating Professional Team Working

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการของพฤติกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มแบบเป็นทางการและกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ โมเดลการก่อตัวของกลุ่ม คุณลักษณะของกลุ่ม ความแตกต่างของกลุ่มกับทีมงาน ประเภทของทีมงาน ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน และการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลต่อองค์กร

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการก่อตัวของกลุ่ม และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน และบทบาทของบุคลากรในทีมงาน

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

 

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70