การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ | Digital media creation on social networks

การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ | Digital media creation on social networks

CC

 

ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งาน ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิดใหม่การศึกษาค้นคว้าผลงานและข้อมูลรอบด้านเพื่อหาแนวคิด การจัดทำโครงงานการออกแบบสื่อ โดยการการระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือและวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบ และหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

CC

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนกระบวนการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาการเขียนบทวีดิทัศน์การเลือกรูปแบบรายการ

3. ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบของภาพวีดิทัศน์สามารถเลือกใช้ขนาดภาพ มุมกล้องและการเคลื่อนกล้องได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถตัดต่อภาพวีดิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบันทึกและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีจรรยาบรรณพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เป็นบุคลากรการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างยั่งยืนได้กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้

CC

 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

 

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

 

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ฐากร อยู่วิจิตร
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail surapon@hotmail.com, surapon.boo@kmutt.ac.th