การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รายวิชา

การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Network Creating with Communication in Social Media

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 – 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

อาจารย์ผู้สอน

 

ดร.โสภาค เจริญสุข

ธนาคารออมสิน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่าย การสร้างและการก่อเกิดเครือข่าย ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่าย ความหมายและองค์กรกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบเครือข่ายเบื้องต้น อิทธิพลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ วิธีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้นเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่าย และการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์การใช้เครือข่าย และสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70