ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม | English for Hotel Business

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม | English for Hotel Business

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานในแผนกต่างๆ โรงแรม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด เน้นคำศัพท์เฉพาะในงานโรงแรม และสำนวนการสนทนาที่ใช้ในแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเอกสารต่างๆและการสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมได้
 2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด
 3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
 4. เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมได้.

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุระกิจโรงแรมทุกคน ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษ

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์วัชระ ชัยเขต

 • บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • M.Sc.(Tourism Development)
 • wachara@hu.ac.th
 •  
Course Staff Image #2

อาจารย์ธิญาดา แก้วชนะ

 • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 • M.B.A.(General Management)
 • thiyada@hu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :* เนื้อหาทั้งสิ้น 5 หน่วยการเรียนรู้ โดย 1 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

Office of Online Education at SPU
ผลิตโดย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่