ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน | English for Office

ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน | English for Office

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนาในสถานการสมมุติต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ การทักทาย การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งต่าง ๆในสำนักงาน
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  3. ผู้เรียนสามรถเลือกใช้สำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย
  4. ผู้เรียนสามารถแยกประเภทการใช้สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการรับโทรศัพท์
  5. ผู้เรียนสามารถสรุปสถานการณ์ต่างๆได้

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อ. ปรียาภา วังมณี
Preeyapha Wangmanee

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 094-628-5105 E-mail : preeyapha.bis@crru.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th