ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา | Academic Reading and Writing English for Graduate Program

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา | Academic Reading and Writing English for Graduate Program

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในระดับพื้นฐาน เนื้อหาวิชานี้เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ ข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้จักเลือกข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสม การเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดขั้นสูง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่มาใช้ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านบททดสอบตามกำหนดของรายวิชา ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ ถ่ายทอด และนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพและด้วยความมั่นใจ โดยจะเห็นพัฒนาการทั้งทักษะการอ่านและทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเขียนในรูปแบบต่างๆ เขียนบทคัดย่อ และเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามมาตรฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอ่านผลงานทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถวิเคราะห์หาความหมายที่แท้จริงของข้อมูลได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น การเขียนรายงาน การเรียงความ และบทความทางวิชาการ โดยใช้หลักการเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความครอบคลุม มีความกระชับ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารตามที่เจ้าของภาษาใช้จริง (Collocation)

3. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดผลงานทางวิชาการของตนผ่านบทคัดย่อ (Abstract) และเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ และไม่ผิดต่อกฎระเบียบของการคัดลอกและอ้างอิงงานเขียนของผู้อื่น (Plagiarism)

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การวัดผล

– แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) : ไม่เก็บคะแนน
– กิจกรรมในบทเรียน (Assignment) : ไม่เก็บคะแนน
– แบบทดสอบระหว่างบทเรียน (Quiz) : เก็บคะแนน 60%
– แบบทดสอบท้ายรายวิชา (Final Exam) : เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พัชรีพรรณ ม. รัตนพล
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : pachareepan.m.r@gmail.com
เบอร์ : 065-504-5456