ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English

เกี่ยวกับรายวิชา

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน การสื่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัว ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียน

  • สามารถออกเสียงคำศัพท์และสำนวนได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถระบุรูปแบบประโยคเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถสื่อสารตามหลักไวยากรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English) เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) 60 คะแนน การสอบ ปลายภาค 40 คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70 คะแนนขึ้นไป

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นางสาวรติรัตน์ หอมลา Miss Ratirat Homla

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา e-mail: h.ratirat@gmail.com