ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication

เกี่ยวกับรายวิชา

การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึก กับสถานการณ์แบบใหม่ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกําหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ 70 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  1. เข้าเรียนครบทั้งหมด 8 บทเรียน และได้ผลการประเมินการเรียนรู้รายหน่วยไม่น่อยกว่าร้อยละ 70
  2. ได้ผลการประเมินการเรียนรู้ร่วมทุกบทเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ เมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ. ดร.ศรินยา ขัติยะ
Dr.Sarinya Khattiya

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

ผศ.พัชรากราณต์ อินทะนาค
Patcharakran Intanaga

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่