รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy

รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าสาร การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายหลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสารได้
  2. วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาและการนำเสนอของสื่อประเภทต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ
  3. ผลิตและใช้สื่อด้วยความรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 60 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์
Alicha Treerotchananon

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
alicha.treer@cmu.ac.th

 


Course Staff Image #1

ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์
Pimonpan Chainan,Ph.D.

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pimonpan.c@cmu.ac.th