เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology

” รู้และทำได้ “

 

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และ
 • การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล

[ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ ]

 • 1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้
 • 2. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเสียงได้
 • 3. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพนิ่งได้
 • 4. อธิบายหลักการผลิตสื่อดิจิทัลแบบภาพเคลื่อนไหวได้
 • 5. พัฒนาสื่อดิจิทัลได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดให้ได้

[ คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน ]

” ใคร ๆ ก็เรียนได้ “

เพียงแค่คุณอยากจะเรียน …. เราช่วยคุณได้…

 

เมื่อเข้ามาเรียนแล้ว…คุณจะสร้างสื่อดิจิทัลได้เก่งมากขึ้น

 • คุณจะถ่ายรูปได้สวยงาม
 • คุณจะสร้างสื่อเสียงได้อย่างตื่นเต้นและน่าสนใจ
 • คุณจะบันทึกและตัดต่อวิดีโอได้
 • คุณจะรู้วิธีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งหมดนี้ คุณสามารถทำได้ด้วย ” สมาร์ทโฟน “

 

[ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา ]

การประเมินผลวัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ ผลคะแนนแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

[ ทีมผู้สอน ]

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ณ นครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: Kodchakorn.Nan@stou.ac.th


Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: Gan.Cha@stou.ac.th


Course Staff Image #3

อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: Poom.Jua@stou.ac.th


Course Staff Image #4

อาจารย์ยุทธนา ลิลา

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 


Course Staff Image #5

อาจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: witoon.won@stou.ac.th